Murgle_2

V Murglah je zemljiškoknjižno stanje zemljišč, tako kot v mnogih stanovanjskih soseskah v Ljubljani, neurejeno. Gradbena podjetja, ki so soseske gradila, niso uredila prepisa javnih površin na mesto. Številni deli zelenic, javnih cest in igrišč so v zemljiški knjigi še vedno zavedeni kot last danes propadlih gradbenih podjetij.

Tudi v Murglah so deli cest in javnih parkirišč postali del stečajne mase propadlega podjetja GPG. Stečajni upravitelj v netransparentnih postopkih te površine prodaja zasebnikom, kljub temu da bi moralo mesto za javne površine uveljavljati predkupno pravico in s tem ohraniti javno rabo le-teh. V Murglah je bilo tako iz stečajne mase GPG stanovalcu prodano javno parkirišče za pet vozil po ceni 80eur/m2, kar je smešno nizka cena za zemljišče v tej ljubljanski soseski.

Kaj pomeni ta primer za Murgle? Javna raba parkirišč pomeni, da jih lahko uporabljajo vsi stanovalci in obiskovalci naselja, zato so tudi veliko bolj učinkovito izkoriščena, kot so zasebna parkirišča. Omejevanje dostopa do nekdaj javnih, zdaj zasebnih parkirišč s količki, zapornicami, nadstreški in podobnim ne degradira le prostora, ampak tudi poveča potrebo po številu parkirišč v naselju.

Dodatno vprašanje se postavlja ob dejstvu, da so v Občinskem prostorskem načrtu MOL parkirišča ob cestah v Murglah določena za javne površine. Po definiciji iz tega dokumenta so javne površine tiste površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Istočasno je določeno, da so obstoječe stavbe in njihove parcele, namenjene gradnji (tudi parkirišča), ki se nahajajo znotraj javnih površin, iz javnih površin izvzete. Dikcija dopušča možnost, da zasebnik odkupi javno površino, dokaže, da je ta del zemljišča namenjen obstoječega objekta in tako površine privatizira.

DILEME:

Kakšna je vloga občinskega prostorskega načrta v postopkih privatizacije javnih parkirišč? Ali lahko postane površina zasebna, če je v prostorskem načrtu določena za javno? Kakšne so posledice za zasebnega lastnika, če je njegova lastniška parcela v urbanističnem dokumentu določena za javno površino? Kakšne so omejitve, če zasebnik odkupi površino, ki je določena za javno površino?

Advertisements