Archives for category: mnenja

V soboto, 19. marca, smo v Novem mestu okviru projekta Urbani kovček, ki ga vodi društvo est=etika, priredili prvo delavnico na temo javnih površin v soseskah. V krajevni skupnosti Drska, v kateri leži tudi stanovanjska soseska Slavka Gruma, smo predstavili ugotovitve naše raziskave, izvedeti pa smo želeli tudi, kakšna je situacija v Drski.

Cilj delavnice je bila identifikacija specifičnih značilnosti javnih površin v soseski in težav, ki nastajajo z njihovim urejanjem. Poleg tega je bil dogodek dobro izhodišče za širši dialog o soseski, o odnosu med javnimi in zasebnimi prostori, med hišami in bloki. Ker so javne površine skupne površine, se je dialog razvil tudi med različnimi akterji, ki so odgovorni zanje: predstavniki krajevne skupnosti, arhitekti in oblikovalci  ter prebivalci.

Na delavnici, ki so se je udeležili prebivalci in prebivalke soseske, predstavnika Krajevne skupnosti Drska, novomeške arhitektke in oblikovalke ter predstavnik enega od lokalnih društev, smo mapirali probleme, ki so povezani z javnimi površinami. Poleg tega smo identificirali tudi priložnosti, zaradi katerih lahko krajani izboljšajo javne površine. Ena od najbolj izpostavljenih tem je bila komunikacija: tako prebivalci kot tudi predstavniki KS so bili prepričani, da druga stran ne sliši njihovih pobud. Ugotovili smo, da težava leži v uporabi napačnih komunikacijskih kanalov. Vzpodbudno je, da so oboji, tako prebivalci kot predstavniki mesta, pripravljeni na sodelovanje in izvedbo skupnih akcij in projektov, ki bodo izboljšali javne prostore v soseski.

Udeleženci delavnice so prejeli naše plakate o javnih površinah, društvu Est=etika in predstavnikom KS pa bomo posredovali tudi “zapisnik” delavnice – poseben plakat, ki ga bomo izdelali posebej za sosesko Drska, in za katerega upamo, da bo služil kot osnova za prihodnje pogovore o projektih v soseski.

 

Urbani kovček je projekt est=etike, društva za vzpodbujanje etike v prostoru, in je podprt s strani Mestne občine Novo mesto.

Današnji intervju z avtorji razstave Doma v Ljubljani – 100 let ljubljanskih stanovanj v časniku Delo se dotika tudi tematike (ne)urejanja in (ne)vzdrževanja javnih površin v soseskah.

Anja Planišček, arhitektka in soavtorica razstave:

S povečanjem lastništva in prenosom bremena vzdrževanja na posameznika naša stanovanjska okolja propadajo. To je vidno tudi na razstavi, čeprav se nismo dosledno ukvarjali s fotografiranjem vsega, smo pa ujeli stanje. Prav vse fotografije kažejo, da so naša stanovanjska okolja danes v razmeroma slabem stanju. Vsaj pri stanovanjih, starejših od 30 let. Ko so družbena stanovanja leta 1991 prešla v zasebno lastništvo, je to pomenilo tudi, da zanje prevzamejo skrb posamezniki. Veliko lastnikov se je do danes postaralo in tega ne zmorejo, bodisi imajo zelo nizko pokojnino ali nizke prihodke, kar pa ne zadošča za redno in kakovostno vzdrževanje. In tu mislim na celostno okolje, kar se vidi predvsem v soseskah. Hkrati ni neke prostorske regulative, ki bi urejala, kako naselja prenavljati, da bi zagotavljali kakovostno bivanje. Vse soseske, ki so bile sicer kakovostno zgrajene, so danes precej dotrajane. Tu mislim tudi na odprte prostore, ki so v soseskah, kot se vidi na razstavi, zanemarjeni in hote ali nehote prehajajo v zasebno lastništvo. Prisvajanje odprtih površin pa gre v škodo skupnega dobrega. In tudi to je posledica odsotnosti stanovanjske politike.

Razstavo Doma v Ljubljani si lahko ogledate do 4. marca 2016 v galeriji Dessa na Židovski stezi 4 v Ljubljani.

JAVNE POVRŠINE v območjih večstanovanjskih sosesk v Ljubljani

Projekt ”JAVNE POVRŠINE, identificiramo probleme, iščemo rešitve, predlagamo ukrepe” zasluži vso pozornost in podporo. To velja tudi za objavljene prispevke, kjer bi želel posebej podpreti stališča gospe Martine Lipnik. Gre za ureditev perečih in aktualnih problemov lastništva javnih površin, kjer se razmere prej slabšajo kot pa izboljšujejo. V stanovanjskih soseskah že dolgo prihaja do divjega prilaščanja javnih površin, pogosto so zemljiško knjižni lastniki  gradbene firme v stečaju (npr. GPG Grosuplje), kjer stečajni upravitelji na zelo različne načine rešujejo vprašanje lastništva. Osnovna značilnost teh dogajanj je neaktivnost organov Mestne občine Ljubljana, ki ne izvajajo svoje  naloge, tj. ureditev evidenc, lastništva in pravnega statusa javnih (mestnih) površin. Stališča predstavnikov MOL so ista že ves čas, odkar se to vprašanje obravnava: problema v bistvu ni oz. ni pomemben, mestna uprava dela vse, kar je predpisano. Politične volje ni, uprava naj bi bila že tako preobremenjena,  čaka se na dokončanje določenih postopkov, sredstev za vzdrževanje ni in podobno. Isti razlogi so bili navedeni tudi pred 15. oz. 20. leti, ko smo nekateri člani komisije za potrjevanje programov opremljanja stavbnih zemljišč vztrajali, da se mora izvedba programa zaključiti po veljavnih predpisih o graditvi objektov. To pomeni, da bi morali imeti zgrajeni objekti in javne površine uporabno dovoljenje ter urejeno lastništvo oz. potrebne služnosti v zemljiški knjigi.

Ureditev evidenc, lastništva in pravnega statusa javnih površin je temeljna naloga MOL. Na tej podlagi se ureja njihova uporaba in vzdrževanje ter se v daljšem obdobju omogočajo potrebni investicijski posegi in prenova sosesk, v končni fazi pa se stanje lastništva  povezuje še z davčno politiko na področju nepremičnin. Ljubljana bi lahko kot ”Zelena prestolnica Evrope 2016” med svoje zaveze za nadaljnje izboljšave in trajnostni razvoj, kot prispevek za izboljšanje kakovosti življenja številnih prebivalcev stanovanjskih sosesk, pripravila tudi program sanacije neurejenega stanja javnih mestnih površin v stanovanjskih soseskah.   

Read the rest of this entry »