JAVNE POVRŠINE v območjih večstanovanjskih sosesk v Ljubljani

Projekt ”JAVNE POVRŠINE, identificiramo probleme, iščemo rešitve, predlagamo ukrepe” zasluži vso pozornost in podporo. To velja tudi za objavljene prispevke, kjer bi želel posebej podpreti stališča gospe Martine Lipnik. Gre za ureditev perečih in aktualnih problemov lastništva javnih površin, kjer se razmere prej slabšajo kot pa izboljšujejo. V stanovanjskih soseskah že dolgo prihaja do divjega prilaščanja javnih površin, pogosto so zemljiško knjižni lastniki  gradbene firme v stečaju (npr. GPG Grosuplje), kjer stečajni upravitelji na zelo različne načine rešujejo vprašanje lastništva. Osnovna značilnost teh dogajanj je neaktivnost organov Mestne občine Ljubljana, ki ne izvajajo svoje  naloge, tj. ureditev evidenc, lastništva in pravnega statusa javnih (mestnih) površin. Stališča predstavnikov MOL so ista že ves čas, odkar se to vprašanje obravnava: problema v bistvu ni oz. ni pomemben, mestna uprava dela vse, kar je predpisano. Politične volje ni, uprava naj bi bila že tako preobremenjena,  čaka se na dokončanje določenih postopkov, sredstev za vzdrževanje ni in podobno. Isti razlogi so bili navedeni tudi pred 15. oz. 20. leti, ko smo nekateri člani komisije za potrjevanje programov opremljanja stavbnih zemljišč vztrajali, da se mora izvedba programa zaključiti po veljavnih predpisih o graditvi objektov. To pomeni, da bi morali imeti zgrajeni objekti in javne površine uporabno dovoljenje ter urejeno lastništvo oz. potrebne služnosti v zemljiški knjigi.

Ureditev evidenc, lastništva in pravnega statusa javnih površin je temeljna naloga MOL. Na tej podlagi se ureja njihova uporaba in vzdrževanje ter se v daljšem obdobju omogočajo potrebni investicijski posegi in prenova sosesk, v končni fazi pa se stanje lastništva  povezuje še z davčno politiko na področju nepremičnin. Ljubljana bi lahko kot ”Zelena prestolnica Evrope 2016” med svoje zaveze za nadaljnje izboljšave in trajnostni razvoj, kot prispevek za izboljšanje kakovosti življenja številnih prebivalcev stanovanjskih sosesk, pripravila tudi program sanacije neurejenega stanja javnih mestnih površin v stanovanjskih soseskah.   

Read the rest of this entry »